Services (บริการ)

บริการครบวงจรของเรา :-

- จดทะเบียนธุรกิจ

- จัดทำบัญชี / วางแผนภาษี / วางระบบบัญชี / งานตรวจสอบบัญชี

- เขียนและพัฒนาซอฟแวร์

- บริการนำเข้า ส่งออก ชิ้ปปิ้ง

- บริการอื่นๆ ให้คำปรึกษาทางด้านการลงทุนในหลักทรัพย์


จดทะเบียนธุรกิจ

- จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณะบุคคล

- จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง

    - เปลี่ยนแปลงกรรมการ

    - เปลี่ยนแปลงที่ตั้ง

    - เพิ่ม - ลดทุน จดทะเบียน

- จดทะเบียนเลิกบริษัท / ห้างหุ้นส่วน และ ชำระบัญชี

- จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

- ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของคณะบุคคลและนิติบุคคล

บัญชี / ภาษีอากร / ตรวจสอบบัญชี

- ให้คำแนะนำด้านบัญชีและภาษีอากร วางระบบบัญชี

- จัดทำบัญชี

- จัดทำแบบภาษี พร้อมยื่นแบบต่อกรมสรรพากร และ สำนักงานประกันส้งคม

- นำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ และกรมสรรพากร

- ชี้แจงกรมสรรพากรในกรณีที่ถูกเรียกตรวจสอบ